Statut

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), Skupština Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatske „Preporod“, na 12. izvještajnoj Skupštini održanoj 27. rujna 2015., donijela je

S T A T U T 

KULTURNOG DRUŠTVA BOŠNJAKA HRVATSKE “PREPOROD”

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom, kao temeljnim aktom Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatske (u daljnjem tekstu: Društvo), uređuju se naziv i sjedište, zastupanje, izgled pečata i znak, ciljevi, područje djelovanja sukladno ciljevima, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguravanja javnosti djelovanja, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornost te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv i ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva, unutarnji ustroj, prestanak postojanja Društva, imovina i način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba unutar Društva te druga pitanja od značaja za Društvo.

 

Članak 2.

Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” je izvanstranačka neprofitna udruga Bošnjaka koji žive i rade u Republici Hrvatskoj, kao i svih koji poštuju i pomažu afirmaciji nacionalnog i kulturnog identiteta Bošnjaka u područjima njihova umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarskog i javnog života.

 

Članak 3.

Društvo je upisano u registar udruga Republike Hrvatske, ima svojstvo pravne osobe sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje su utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Društvo je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Naziv udruge je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” (u daljnjem tekstu: Društvo).

Skraćeni naziv Društva glasi: KDBH “Preporod”.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavni odbor.

 

 • ZASTUPANJE

Članak 5.

Društvo zastupa Predsjednik.

Skupština Društva može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

 

 1. IZGLED PEČATA I ZNAK

Članak 6.

Društvo ima pečat i znak.

Pečat je okruglog oblika promjera 30  mm na kojemu je utisnut tekst: Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” – Zagreb.

Znak sadrži tekst: Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod”, s odgovarajućim logotipom.

Oblik znaka i logotip utvrđuje Glavni odbor.

 

 1. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.

Ciljevi Društva su:

–           očuvati, afirmirati i unaprijediti nacionalni i kulturni identitet bošnjačkog naroda na područjima kulturnog, znanstvenog, umjetničkog, glazbenog, folklornog i drugog duhovnog stvaralaštva, prvenstveno u Hrvatskoj, i

–           skrbiti o potpunoj integraciji Bošnjaka u sve sfere društvenog i javnog života u Republici Hrvatskoj, posebno u kulturi, umjetnosti, znanosti i medijima.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području ljudskih prava, kulture i umjetnosti.

 

Članak 8.

Radi razvijanja i njegovanja nacionalnih kulturnih vrijednosti Društvo, sukladno ciljevima, nastavlja bogatu tradiciju i kontinuitet djelovanja ranijih bošnjačkih kulturnih društava u Hrvatskoj i to Kulturnog društva Muslimana Hrvatske „Preporod“, Narodne uzdanice i Gajreta.

 

Članak 9.

Sukladno ciljevima, Društvo će obavljati djelatnosti:

–           proučavati i štititi kulturnu baštinu Bošnjaka, naročito Bošnjaka u Hrvatskoj,

–           proučavati povijesne, književne i umjetničke tragove i domete te sve aspekte društvene egzistencije i razvoja bošnjačkog naroda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i drugdje,

–           poticati znanstvena i druga istraživanja o porijeklu i samobitnosti, stradanjima i migracijama bošnjačkog naroda te razvoj nacionalne historiografije,

–           poticati književno, umjetničko, znanstveno i drugo duhovno stvaralaštvo Bošnjaka, naročito Bošnjaka u Hrvatskoj,

–           izdavati knjige, svoja glasila i druge publikacije,

–           organizirati predavanja, književne i umjetničke večeri, koncerte, izložbe, znanstvene i stručne skupove,

–           pomagati književnike, umjetnike i znanstvenike, naročito svoje članove te učenike i studente u školovanju,

–           surađivati s kulturnim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim društvima i ustanovama u zemlji i inozemstvu,

–           održavati veze s Bošnjacima – kulturnim i znanstvenim radnicima u inozemstvu, kao i sa svim kulturnim i javnim djelatnicima čiji radovi osvjetljavaju bošnjački kulturni krug,

–           prikupljati i obrađivati biobibliografske podatke o svojim članovima,

–           djelovati i organizirati različite glazbene aktivnosti u području umjetnosti i folklora,

–           djelovati na afirmaciji ljudskih prava i sloboda te

–           djelovati na afirmaciji, zaštiti i promociji ljudskih prava Bošnjaka i drugih nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

 

Članak 10.

Društvo može biti član međunarodnih udruga, ako je djelovanje tih udruga u skladu s ciljevima Društva.

 

 1. OSIGURANJE JAVNOSTI DJELOVANJA

Članak 11.

Djelovanje Društva i njegovih tijela je javno.

Javnost djelovanja ostvaruje se javnim djelovanjem te pravodobnim i potpunim redovnim obavještavanjem članstva o bitnim pitanjima vezanim za rad Društva, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.

Radi obavještavanja javnosti Društvo može izdavati svoja glasila i publikacije.

Sredstva javnog priopćavanja mogu pratiti rad Društva i njegovih tijela. U slučajevima kada bi javnost mogla ugroziti ostvarenje zadataka Društva, tijela Društva je mogu isključiti iz svog rada.

 

VII. UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA

 

Članak 12.

Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članom Društva postaje se upisom u registar članova koji vodi tajnik Društva, i to na temelju slobodne volje i potpisivanjem pristupnice za članstvo u Društvu.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 13.

Društvo vodi elektronički popis članova koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Društvu, adresi, adresi elektroničke pošte, adresi internetske stranice, kontakt podacima predsjednika, tajnika i predstavnika Društva te datumu osnivačke skupštine.

 

Članak 14.

Društvo može proglasiti i počasnog člana. Počasni član može biti osoba koja svojim radom, djelovanjem i ugledom daje izniman doprinos radu i djelovanju Društva, njegovu razvijanju, unaprjeđenju humanističkih i civilizacijskih dosega i afirmaciji bošnjaštva.

Počasne članove pojedinačno predlaže Glavni odbor, a Skupština donosi odluku o prijemu počasnog člana.

 

Članak 15.

Prava člana Društva su:

–           sudjelovanje u odlučivanju o bitnim pitanjima za rad Društva neposredno ili preko izabranih predstavnika u tijelima Društva,

–           aktivno i pasivno izborno pravo u skladu s odredbama Statuta,

–           biti obaviješten o aktivnostima i stanju Društva,

–           iznositi mišljenja u vezi s radom Društva,

–           predlagati izmjene i dopune Statuta te

–           druga prava koja proizlaze iz prirode članstva.

 

Članak 16.

Dužnosti i odgovornosti člana Društva su:

–           pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Društva,

–           čuvati i unaprjeđivati ugled Društva,

–           zalagati se za ostvarivanje ciljeva Društva,

–           izborom u institucije društveno-političkog sustava dosljedno zastupati programska načela Društva,

–           provoditi odluke tijela Društva i

–           plaćati članarinu.

 

Članak 17.

Članstvo u Društvu prestaje:

–           prestankom rada Društva,

–           istupanjem iz članstva,

–           brisanjem iz članstva i

–           isključenjem iz članstva.

Član istupa iz Društva dobrovoljno na osnovi pisane obavijesti upućene Društvu.

Član se briše iz članstva ako nije platio članarinu za dvije godine uzastopno.

Član će biti isključen iz Društva ako se ne pridržava Zakona o udrugama, Statuta

Društva i odluka njegovih tijela.

Odluku o brisanju i isključenju iz članstva donosi Glavni odbor.

Protiv odluke o brisanju odnosno isključenju može se podnijeti žalba Skupštini Društva

u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke.

Odluka o žalbi donosi se na idućoj redovnoj sjedinici Skupštine.

Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 18.

Član koji postupa suprotno odredbama ovog Statuta i drugih akata Društva i neizvršava preuzete ili povjerene mu obveze, što ima za posljedicu nanošenje štete Društvu ili narušavanje njegova ugleda, stegovno je odgovoran.

Odgovornost člana za povrede, u smislu prethodnog stavka, utvrđuje se u stegovnom postupku koji može predložiti svaki član Društva.

Stegovni postupak pisanom odlukom pokreće predsjednik Društva, a provodi ga Glavni odbor koji donosi pisanu odluku s obrazloženjem.

Stegovni postupak se neće pokretati ako je od saznanja za počinjeno stegovno djelo i počinitelja proteklo šest mjeseci, odnosno tri godine od počinjenog stegovnog djela.

Članu protiv kojega se vodi stegovni postupak mora se omogućiti iznošenje obrane pred Glavnim odborom.

 

Članak 19.

Za počinjena stegovna djela Glavni odbor može izreći stegovnu mjeru opomene i isključenja iz članstva.

Član koji je nezadovoljan odlukom Glavnog odbora može u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, uložiti Glavnom odboru zahtjev za ponovno preispitivanje odluke.

Ako Glavni odbor odbaci takav zahtjev ili u ponovljenom postupku potvrdi svoju odluku, član može u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

Odluka o žalbi donosi se na idućoj redovnoj sjedinici Skupštine.

Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 20.

Članovima Društva za izniman rad i velika postignuća u ostvarivanju ciljeva Društva može se dodijeliti priznanje ili nagrada.

Pojedincima ili pravnim osobama koji su svojim radom i kulturnim ili umjetničkim doprinosom pomogle ostvarivanju programa Društva može se dodijeliti: zahvalnica, priznanje ili nagrada.

Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje Skupština Društva na prijedlog Glavnog odbora.

 

VIII. TIJELA UDRUGE, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA SJEDNICA, IZBOR I OPOZIV, OVLASTI I NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

 

Članak 21.

Tijela Društva su:

–           Skupština,

–           Glavni odbor,

–           Predsjedništvo,

–           Predsjednik,

–           Nadzorni odbor,

Mandat tijela Društva traje četiri godine.

 

 1. Skupština

Članak 22.

Skupština Društva najviše je tijelo Društva.

Skupštinu Društva čine svi poslovno sposobni članovi Društva, fizičke osobe te po jedan predstavnik pravnih osoba članova Društva koji su uredno izvršili sve obveze navedene u Statutu Društva.

Skupština može biti redovna (izvještajna), izborna ili izvanredna.

Redovna (izvještajna) Skupština održava se svake godine, u prvim mjesecima tekuće godine, a saziva je Glavni odbor.

Izborna Skupština održava se svake četvrte godine, u prvim mjesecima tekuće godine, a saziva je Glavni odbor.

Skupštine Društva saziva Glavni odbor.

U odluci o sazivanju redovne (izvještajne) i izborne Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Glavni odbor saziva  izvanrednu Skupština na vlastitu inicijativu ili na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva najmanje 1/3 članova Društva ili na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva Nadzornog odbora Društva. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Glavni odbor dužan je sazvati izvanrednu Skupštinu u roku od trideset dana od dana primitka pisanog zahtjeva. Ako Glavni odbor ne sazove traženu izvanrednu sjednicu u navedenom roku, istekom roka izvanrednu Skupštinu saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.   Odluka o sazivanju izvanredne Skupštine treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvanredna Skupština raspravlja i odlučuje samo o predmetu zbog kojega je sazvana, a odluke donosi na isti način kao i redovna Skupština.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje ili najmanje tri člana Društva koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 23.

Skupština Društva:

–           donosi Statut Društva te njegove izmjene i dopune,

–           daje tumačenja pojedinih odredbi Statuta,

–           utvrđuje programske ciljeve Društva odnosno program i plan rada Društva,

–           razmatra i ocjenjuje aktivnosti Društva te tematiku bitnu za rad Društva,

–           odlučuje o visini članarine,

–           odlučuje o žalbama članova protiv odluke o isključenju iz Društva,

–           odlučuje o žalbama članova protiv odluke o mjeri izrečenoj u ponovljenom stegovnom         postupku,

–           usvaja završni račun i financijski plan prihoda i rashoda,

–           odlučuje o raspolaganju nepokretnom imovinom Društva,

–           bira i razrješava predsjednika, tri potpredsjednika, članove Glavnog odbora i Nadzornog odbora Društva,

–           imenuje i razrješava likvidatora,

–           odlučuje o udruživanju u saveze ili zajednice udruga te učlanjenju u međunarodne udruge,

–           odlučuje o osnivanju ili raspuštanju ustrojstvenog oblika (ogranka) Društva sa svojstvom  pravne osobe, odnosno o davanju pravne osobnosti već osnovanim ograncima bez pravne osobnosti,

–           odlučuje o prijemu počasnih članova Društva,

–           odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine te

–           obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Društva ako za to ovim Statutom ili njezinom        odlukom nije određena nadležnost drugih tijela.

 

Članak 24.

Skupština Društva radi prema Poslovniku koji sama donosi.

 

Članak 25.

Skupština donosi odluke ako je prisutno najmanje dvadeset članova Skupštine.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako Statutom nije predviđena drukčija većina.

 

 1. Glavni odbor

Članak 26.

Glavni odbor najviše je izvršno tijelo Skupštine Društva.

 

Glavni odbor:

–           izvršava zaključke Skupštine,

–           utvrđuje prijedlog programa i plan rada Društva,

–           odlučuje o osnivanju i raspuštanju pojedinih ustrojstvenih oblika (ogranaka) Društva bez pravne osobnosti,

–           prati i razmatra probleme u koordinaciji ogranaka Društva,

–           prati djelatnost ogranaka u realizaciji ciljeva,

–           odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva,

–           utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje,

–           donosi odluke o osnivanju i tiskanju listova, biltena, knjiga i drugih publikacija,

–           imenuje komisije i odbore za izvršavanje pojedinih zadataka i razmatra izvršenje tih zadataka,

–           odlučuje o pribavljanju sredstava potrebnih za rad Društva,

–           izvršava sve poslove oko redovnog poslovanja Društva,

–           odlučuje u stegovnom postupku o odgovornosti članova,

–           provodi postupak medijacije u sporovima odnosno sukobima interesa iz članstva u     Društvu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Društva,

–           upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Društva,

–           saziva i priprema Skupštinu Društva i

–           kooptira nove članove Glavnog odbora umjesto onih kojima zbog bilo kojeg razloga prestane članstvo u Glavnom odboru, ali najviše do jedne trećine ukupnog broja članova Glavnog odbora, i to s liste kandidata za Glavni odbor, prema broju dobivenih glasova na Skupštini Društva.

 

Članak 27.

Glavni odbor sastoji se od trinaest članova izabranih na izbornoj Skupštini Društva (predsjednika, tri potpredsjednika i devet članova) i od po jednog predstavnika ustrojstvenog oblika (ogranka) s pravnom osobnošću.

Sjednicama Glavnog odbora mogu prisustvovati i predstavnici ogranka bez pravne osobnosti osnovanog odlukom Glavnog odbora i sudjelovati u raspravama, ali nemaju pravo glasa pri donošenju odluka Glavnog odbora.

 

Članak 28.

Glavni odbor održava sjednice ako je nazočno najmanje sedam članova, a donosi odluke ako je za njih glasala natpolovična većina prisutnih članova Glavnog odbora.

Glavni odbor je obvezan zasjedati najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i više puta.

 

Članak 29.

Glavni odbor imenuje:

–           tajnika i blagajnika,

–           glavne i odgovorne urednike glasila-edicija Društva te

–           voditelje kulturnih aktivnosti i manifestacija.

 

Članak 30.

Predsjednik Društva je i predsjednik Glavnog odbora.

Sjednice Glavnog odbora priprema, saziva i vodi predsjednik Društva.

 

 1. Predsjedništvo Društva

Članak 31.

Predsjednik Društva i tri potpredsjednika čine Predsjedništvo Društva.

Na sjednice Predsjedništva se poziva predsjednik Nadzornog odbora, član odbora, komisije ili drugog radnog tijela koji je zadužen za tematiku o kojoj se raspravlja na sjednici, ali isti nemaju pravo glasa.

 

Članak 32.

Predsjedništvo je izvršno i operativno tijelo Glavnog odbora.

Predsjedništvo se sastaje najmanje jedanput mjesečno, odnosno kad se za to ukaže potreba.

 

Članak 33.

Predsjedništvo u svom djelokrugu:

–           izvršava odluke i provodi stavove Glavnog odbora,

–           priprema nacrte akata i odluka koje donosi Glavni odbor,

–           priprema materijale za sjednicu Glavnog odbora,

–           prati ostvarenje financijskog plana,

–           ukazuje na probleme koji se javljaju u svakodnevnom radu ogranaka te o tome izvješćuje Glavni odbor i

–           brine o obaviještenosti članova Društva o djelatnosti tijela Društva.

U slučaju izostanka konsenzusa, odnosno u slučaju da član Predsjedništva nije suglasan sa stavom ostalih članova Predsjedništva u vezi izvršavanja poslova iz djelokruga Predsjedništva, Glavni odbor uzet će u razmatranje sve prijedloge (izdvojena mišljenja) članova Predsjedništva i o tome donijeti konačnu odluku.

O radu Predsjedništva tajnik Društva koji je u radnom odnosu vodi zapisnik.

 

Članak 34.

Sjednice Predsjedništva priprema, saziva i vodi predsjednik Društva.

 

 1. Predsjednik

 

Članak 35.

Predsjednik Društva:

–           predstavlja i zastupa Društvo,

–           pokreće rješavanje zadataka i pitanja važnih za Društvo,

–           usklađuje rad svih tijela Društva i brine se o provođenju njihovih odluka i zaključaka,

–           podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Društva,

–           potpisuje dokumente o redovnom poslovanju Društva u skladu s postojećim propisima,

–           saziva i vodi tiskovne konferencije te

–           obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština i Glavni odbor.

 

Članak 36.

U slučaju spriječenosti predsjednika Društva, njega će zamjenjivati, sa svim ovlastima i obvezama, jedan od tri potpredsjednika kojeg on odredi pisanom odlukom.

U slučaju trajne spriječenosti predsjednika Društva, obvezno se saziva Skupština Društva radi izbora novog predsjednika Društva. Do održavanja te sjednice Skupštine, trajno spriječenog predsjednika zamjenjivat će potpredsjednik kojega imenuje Glavni odbor.

Mandat novoizabranog predsjednika traje do sljedeće Skupštine.

 

 1. Nadzorni odbor

Članak 37.

Nadzorno tijelo Društva je Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština Društva.

Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici između sebe javnim glasanjem biraju predsjednika.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

 

Članak 38.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva najmanje tromjesečno predsjednik Nadzornog odbora.

 

Članak 39.

Nadzorni odbor dužan je:

–           kontrolirati zakonitost rada Društva,

–           nadzirati materijalno-financijsko poslovanje svih tijela Društva,

–           nadzirati rad izvršnih odbora u ograncima po potrebi,

–          podnositi Skupštini Društva izvještaj o cjelokupnom materijalno-financijskom poslovanju Društva između Skupština i

–           po potrebi, obavještavati Glavni odbor o uočenim nepravilnostima u radu tijela Društva, odnosno izvršnih odbora ogranaka Društva.

 

Članak 40.

Nadzorni odbor Društva može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Društva ili nadzor rada ogranka.

 

 1. Komisije, odbori i druga radna tijela

Članak 41.

Glavni odbor može osnovati povremene komisije, odbore ili druga radna tijela kojima će povjeriti izvršavanje pojedinih djelatnosti, odnosno zadataka, utvrđenih ovim Statutom.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća i rok na koji se osnivaju.

 

Članak 42.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili drugih poslova za Društvo Glavni odbor dužan je osigurati zapošljavanjem profesionalnog tajnika, osnivanjem stručne službe kada se za nju ukaže potreba ili ugovorom o djelu odnosno autorskim ugovorom.

 

Izbori i rad tijela Skupštine

 

Članak 43.

Skupština Društva bira tijela Društva tajnim glasanjem uz isticanje više kandidata nego što ih se bira.

Skupština može donijeti odluku da se glasanje obavi javno.

Izabranim članom postaje kandidat koji je dobio najviše glasova članova Skupštine.

Ako je na listiću dva ili više kandidata dobilo isti broj glasova članova Skupštine, izbor se vrši javnim glasanjem između navedenih kandidata.

 

Članak 44.

Svi izabrani članovi tijela Društva i svi izabrani nositelji funkcije odgovaraju za svoj rad i mogu biti opozvani.

Opoziv se obavlja po istom postupku kao i izbor.

 

Članak 45.

O toku sjednice i zaključcima svih tijela Društva vode se zapisnici koji se potvrđuju na sljedećoj sjednici.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 46.

Sve međusobne sporove iz članstva odnosno sukoba interesa u Društvu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Društva, rješavat će se medijacijom u postupku koji provodi Glavni odbor.

Ako se medijacija vodi u vezi potencijalnog sukoba interesa člana, koji je ujedno i član Glavnog odbora, isti nema pravo glasa pri donošenju odluke kojom Glavni odbor odlučuje o sukobu interesa.

Nakon što utvrdi sukob interesa Glavni odbor odlučit će i o daljnjim postupanjima u vezi predmeta po kojem je utvrđen sukob interesa.

Odluka Glavnog odbora je konačna. 

 

 1. UNUTARNJI USTROJ

Članak 47.

Unutarnji ustroj Društva čine ustrojstveni oblici (dalje u tekstu: ogranci) posredstvom kojih Društvo ostvaruje svoje ciljeve.

Odluku o osnivanju i raspuštanju ogranka bez pravne osobnosti donosi Glavni odbor koji će imenovati povjerenika ogranka ili, po potrebi, inicijativni odbor ogranka Društva sa zadatkom pripreme skupštine ogranka u zakonskom roku.

Ogranci Društva mogu imati svojstvo pravne osobe, o čemu odlučuje Skupština Društva.

U slučaju da Skupština Društva odluči dodijeliti pojedinom ogranku svojstvo pravne osobe, isti ogranak upisuje se prema sjedištu ustrojstvene jedinice u nadležnom tijelu državne uprave.

 

Članak 48.

Ogranak Društva osniva se na osnivačkoj skupštini ogranka.

Ogranak Društva ima vlastiti statut u kojem je jasno istaknuto da je ogranak ustrojstveni oblik (ogranak) Društva i da djeluje u skladu sa Statutom Društva.

Ogranak podnosi izvješće o svom djelovanju Skupštini Društva najmanje jednom godišnje, a Nadzornom odboru Društva kad to isti zatraži.

Predstavnik ogranka obvezan je na sjednicama Glavnog odbora Društva izvještavati Glavni odbor Društva o djelovanju ogranka.

 

 1. IMOVINA DRUŠTVA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA

Članak 49.

Imovinu Društva čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koja stekne uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugih novčanih sredstva stečenih u skladu sa zakonom.

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom imovinom.

 

Članak 50.

Društvo o svojoj imovini vodi evidenciju u skladu s važećim propisima. Imovina Društva može se koristiti isključivo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Društva, u skladu sa zakonom.

Odluku o raspolaganju nepokretnim sredstvima (kupoprodaja, zamjena, dar i drugi vid otuđivanja imovine) donosi Skupština koja može, prema potrebi, prenijeti ovlaštenja za određene slučajeve na Glavni odbor.

O korištenju novčanih i pokretnih sredstava odlučuje Glavni odbor koji može, privremeno ili trajno, dio svojih ovlaštenja prenijeti na Predsjednika.

Na svakoj sjednici Glavnog odbora Predsjednik je obvezan podnijeti pisani izvještaj o korištenju sredstava.

 

XII. POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA DRUŠTVA

 

Članak 51.

U slučaju prestanka Društva, imovina će, nakon namirenja vjerovnika i troškova odgovarajućeg postupka, pripasti Islamskoj zajednici u Republici Hrvatskoj.

 

XIII. PRESTANAK DRUŠTVA

 

Članak 52.

Društvo prestaje s djelovanjem na temelju odluke Skupštine Društva za čije je donošenje potrebna dvotrećinska većina glasova svih članova Društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Brisanjem iz registra udruga, Društvo prestaje postojati.

  

XIV. LIKVIDATOR DRUŠTVA

 

Članak 53.

U slučaju prestanka rada Društva propisanim zakonom provodi se postupak likvidacije.

Likvidatora Društva imenuje i razrješava Skupština.

Likvidator ne mora biti član Društva.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Glavni odbor.

 

Članak 55.

Ustroj Društva i donošenje općih akata Društva uskladit će se s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

 

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donesen na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 15. studeni 2008. godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

 

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine, a primjenjuje s danom ovjere pri nadležnom Uredu državne uprave.

 

Predsjednik KDBH Preporod

Ervin Jahić

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.